Kurs na certyfikowanego inspektora danych osobowych według rozporządzenia RODO/GDPR

Start:
22. marzec 2018
Koniec:
23. marzec 2018
Kod:
4247KT
Cena:
1099,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Katowice

Cel szkolenia

Anna Kamińska-Pietnoczko

Jest prawnikiem specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest doktorantką w Katedrze Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z otwartym przewodem doktorskim. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy.

Paweł Wróbel

Inżynier produkcji, związany z projektami szkoleniowymi i doradczymi z zakresu szeroko pojętej problematyki czasu pracy w firmach produkcyjnych. Jest ekspertem w zakresie optymalnego organizacyjnie i kosztowo harmonogramowania w różnych branżach produkcyjnych w Polsce, a w szczególności branży automotive. Jest współtwórcą specjalistycznej aplikacji do planowania i rozliczania czasu pracy Work Time Planner, a także stałym konsultantem kancelarii specjalizującej się w prawie pracy i czasie pracy.

Program

Dzień I

Blok I – Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Rola RODO w polskim systemie prawnym – rozporządzenie unijne a ustawa o ochronie danych osobowych
 • Główne cele i założenia unijnej reformy ochrony danych osobowych

Blok II – Organ nadzorczy

 • Rola i zadania organu nadzorczego – założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych
 • Certyfikacja
 • Nowy system administracyjnych kar pieniężnych

Blok III – Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

 • Dane osobowe – definicjaÂÂ
  • dane osobowe zwykłe
  • dane osobowe szczególnych kategorii
  • dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych
 • Administrator i współadministrator
 • Procesor
 • Przetwarzanie danych
 • Zbiór danych

Blok IV – Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Zasada legalności
 • Zasada celowości
 • Zasada adekwatności
 • Zasada merytorycznej poprawności
 • Zasada integralności i poufności danych
 • Zasada ograniczenia przechowywania danych
 • Zasada przejrzystości
 • Zasada rozliczalności

Blok V – Prawa przysługujące podmiotowi danych

 • Prawo do uzyskania informacji (obowiązek informacyjny)
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Prawo do ograniczania przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawo do niepodlegania profilowaniu,
 • Prawo do uzyskiwania informacji w przejrzysty sposób (zasada przejrzystości)

Blok VI – Obowiązki administratora danych

 • Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
 • Wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default”
 • Ocena skutków przetwarzania pod kątem ochrony danych
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
 • Prowadzenie rejestru incydentów

Blok VII – Przetwarzanie danych osobowych

 • Przesłanki przetwarzania danych zwykłych
 • Przesłanki przetwarzania danych szczególnych kategorii
 • Przesłanki przetwarzania danych o skazaniach
 • Powierzanie przetwarzania danych – zakres i treść umowy z procesorem

Dzień II

Blok I – Klauzula zgody i klauzula informacyjna

 • Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Nowa treść klauzuli informacyjnej

Blok II – Inspektor ochrony danych osobowych

 • Inspektor ochrony danych a administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)
 • Status inspektora ochrony danych
 • Wymogi kwalifikacyjne
 • Kiedy wyznaczenie inspektora jest obowiązkowe?
 • Inspektor ochrony danych w grupie kapitałowej
 • Zadania inspektora
 • Odpowiedzialność inspektora ochrony danych
 • W jaki sposób informować o wyznaczeniu inspektora danych?

Blok III – Przetwarzanie danych kadrowych

 • Kodeks pracy i ustawa o ochronie danych osobowych a RODO
 • Pułapki związane z procesem rekrutacyjny
 • Zakres danych osobowych pozyskiwanych od pracownika
 • Zasady przetwarzania danych osobowych przez działy HR

Blok IV – Szacowanie ryzyka

 • Szacowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych
 • Identyfikacja ryzyka
 • Analiza ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem szczątkowym 

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Kurs na certyfikowanego inspektora danych osobowych według rozporządzenia RODO/GDPR

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane