Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Rozliczenie podatkowe. Zagadnienia kontrowersyjne. Najnowsze wyroki i interpretacje.

Start:
16. marzec 2018
Koniec:
16. marzec 2018
Kod:
2223KT
Cena:
540,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Katowice

Cel szkolenia

{tab=Cel}

Przepisy podatkowe dotyczące ŚT oraz WNiP są nieprecyzyjne i budzą liczne wątpliwości interpretacyjne. Wiele zagadnień z tym związanych jest przedmiotem rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i sądów.  Celem szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczeń w podatkach dochodowych dot. ŚT oraz WNiP, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, interpretacji i wyroków. Dodatkowo zostaną omówione wybrane zagadnienia związane z rozliczeniem podatku VAT.  Metodyka szkolenia obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania.

{tab=Prowadzący}

Piotr Passowicz

Doradca podatkowy. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym (m. in. Ernst & Young Sp. z o.o.). Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym dla klientów z Polski i zagranicy. Doświadczony wykładowca, prowadził liczne szkolenia na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą, na zlecenie firm szkoleniowych, przedsiębiorstw oraz organizacji branżowych. Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, w której pełni funkcję Eksperta Wiodącego z zakresu monitoringu praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych oraz innych organów. Ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Członek International Fiscal Association (IFA). Uczestniczy w posiedzeniach komisji parlamentarnych dotyczących prawa podatkowego.

{tab=Program}

1. Kwalifikacja składników majątku jako ŚT albo WNiP

Warunki uznania składnika majątku za ŚT. Wątpliwości interpretacyjne związane m. in. z oceną, kiedy dany ŚT może zostać uznany za „kompletny i zdatny do użytku”. ŚT „współpracujące”. Budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie. Inwestycje w obcych środkach trwałych. Koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym. ŚT w leasingu, najmie, dzierżawie, użyczeniu. ŚT o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł. Obowiązek ujęcia składnika w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Ujawnienie środka trwałego (np. przez zasiedzenie). Licencje jako WNiP.

2. Ustalenie wartości początkowej

Wartość początkowa ŚT nabytych odpłatnie i częściowo odpłatnie oraz wytworzonych we własnym zakresie (w tym m. in. wątpliwości związane z alokacją wynagrodzeń za pracę, kosztów nabycia usług obcych, odsetek i RK, kosztów uzyskania niezbędnych decyzji, atestów i pozwoleń, kosztów rozbiórki, kosztów dokumentacji, kosztów działań informacyjnych, alokacją kosztów dotyczących więcej niż jednej inwestycji). ŚT nabyte w postaci wkładu niepieniężnego oraz w wyniku przekształceń (m. in. wątpliwości w przypadku różnicy pomiędzy wartością rynkową ŚT wniesionych do spółki a wartością wydanych udziałów/akcji). Uwzględnianie podatku naliczonego VAT w wartości początkowej ŚT. Wartość początkowa inwestycji w obcym ŚT. Ulepszenie a remont ŚT (m. in. kontrowersje dot. pojęć „remontu” i „modernizacji”, remontu przed oddaniem ŚT do używania). oraz. Odłączenie / przyłączenie części składowej lub peryferyjnej. Ustalanie wartości początkowej WNiP.

3. Amortyzacja podatkowa

Zasady ustalania momentu rozpoczęcia amortyzacji. Ustalenie prawidłowego symbolu KŚT. Aktualne interpretacje dot. zasad stosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych oraz używanych w warunkach złych; maszyn, urządzeń i środków transportu używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej; maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu. Aktualne interpretacje dot. zasad stosowania obniżonych stawek amortyzacyjnych (w tym kwestia dopuszczalności stawki amortyzacyjnej 0%). Indywidualne stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji. Indywidualne stawki amortyzacji dla inwestycji w obcych środkach trwałych. Degresywne odpisy amortyzacyjne. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne. Sytuacje, w których możliwa jest zmiana stawki amortyzacyjnej w trakcie amortyzacji. Skutki omyki w wyborze metody amortyzacji. Amortyzacja WNiP. „Ulga na nowe technologie” (odliczanie wydatków od dochodu).

4. Wyłączenia odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodów

Korekta odpisów amortyzacyjnych w związku z wydatkami na nabycie lub wytworzenie ŚT zwróconymi podatnikowi – rozbieżności interpretacyjne. Przepisy „antyzatorowe” – obowiązek korekty odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w przypadku stosowania wydłużonych terminów płatności oraz opóźnień w zapłacie (zagadnienia problemowe, m. in. zakup na raty, kaucja gwarancyjna, zakup od kontrahenta zagranicznego). Korekta w PDOP jako skutek korekty w VAT w zw. e zmianą sposobu wykorzystania pojazdu samochodowego (m. in. poprzez jego sprzedaż). Inne ograniczenia zaliczania do KUP odpisów amortyzacyjnych dot. pojazdów samochodowych (m. in. aktualne orzeczenia dot. stosowania limitu 20.000 EUR, skutków wykorzystania samochodu służbowego przez pracownika do celów prywatnych).

5. Sprzedaż i likwidacja ŚT

Ustalenie przychodu i kosztu podatkowego ze sprzedaży ŚT. Skutki podatkowe likwidacji ŚT. Warunki zaliczenia do kosztów podatkowych niezamortyzowanej części wartości początkowej zlikwidowanej inwestycji w obcym środku trwałym. Rozbiórka niezamortyzowanego budynku. Koszty zaniechanych inwestycji.

{tab=Lokalizacja}

Katowice

{tab=Informacje organizacyjne}

Cena zawiera

  • materiały szkoleniowe
  • notatnik i długopis
  • przerwy kawowe
  • lunch
  • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

{/tabs}

Szkolenie zawiera

  • Materiały szkoleniowe
  • Długopis, notes
  • Przerwy kawowe
  • Lunch
  • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Rozliczenie podatkowe. Zagadnienia kontrowersyjne. Najnowsze wyroki i interpretacje.

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane